ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

Іванов Дмитро Сергійович
доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Дімчев Аркадій Петрович
науковий співробітник кафедри менеджменту, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ivanov D.S.
doctor of economics, professor, Kharkiv National Karazin University
Dimchev A.P.
assistant of the department of finance, Kharkiv National KarazinUniversity

ОЦІНКА І КОНТРОЛЬ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ ПІДРОЗДІЛІВ КОМПАНІЇ
EVALUATION AND CONTROL OF INTERNAL MANAGEMENT SYSTEMS INTERBRANCH DIVISION OF THE COMPANY

Анотація: Досліджені теоретичні і практичні аспекти оцінки і контролю систем управління…
Ключові слова: контрольна область, рейтингова оцінка, формування шкали оцінки
Summary: Theoretical and practical aspects of evaluation and monitoring control systems.
Key words: control region, rating, formation evaluation scale.
Постановка проблеми. …
Аналіз останніх досліджень і публікацій. …
Виділення раніше невирішених частин загальної проблеми. …
Ціль статті. (Ціль Ваших досліджень …)
Виклад основного материалу. …
Висновки і пропозиції. …

Список літератури:
1. Андрєєва К. П. Основи менеджменту. Практичний огляд термінології / К. П. Андрєєва//Менеджмент і Управління. – 2014. – вч.– К-234 с.