1. Ви заповнюєте електронну форму реєстрації, вона є обов’язковою для публікації у науковому журналі.
 2. Відправляєте нам статтю і квитанцію за за публікацію у науковому журналі (Оплачується тільки після отримання повідомлення про прийняття матеріалів). Обов’язково в листі вкажіть науковий розділ журналу, в якому ви хочете опублікувати статтю. Адреса електронної пошти редакції – info@firjournal.com.ua
 3. Редакція рецензує вашу статтю протягом 2-3 днів.
 4. Якщо стаття успішно пройшла рецензування, ми відправляємо вам лист з інформацією: «Стаття пройшла рецензування, прийнята до публікації».
 5. Як тільки електронна версія журналу розміщується на сайті, ми повідомляємо вам про це. Потім, після виходу журналу з друку, ми відправляємо вам друкований екземпляр в потрібній кількості.
Форма статті A4, орієнтація – книжкова, матеріали збережені і підготовлені у форматі Microsoft Word (* .doc або * .docx)
Поля всі сторони – 2 см
Основний шрифт Times New Roman
Розмір шрифту основного тексту 14 пунктів
Міжрядковий інтервал полуторний
Вирівнювання тексту по ширині
автоматична розстановка переносів включена
абзацний відступ (новий рядок) 1,25 см
Нумерація сторінок не ведеться
Малюнки та таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.
Розмір шрифта табличного тексту зазвичай на 2 пункти менше основного шрифту. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.
Завантажити зразок оформлення статті
Формули якщо в статті присутні формули, їх необхідно оформлювати: картинкою, за допомогою програми Mathtype (версія 5.0 або вище) або продублювати статтю в форматі *.pdf (якщо формули будуть оформлені не одним з наведених варіантів, видавництво повністю знімає з себе відповідальність за їх відображення)
Посилання на літературу у квадратних дужках по тексту [3, с. 123], бібліографічний список в кінці тексту. Посторінкові виноски та посилання не допускаються
Обсяг від 5 до 20 сторінок включно

Вимоги до змісту наукової статті

 • Основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи (з виділенням по тексту):
  – Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  – Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які посилається автор;
  – Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  – Формулювання цілей статті (постановка завдання);
  – Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  – Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку в цьому напрямку.
 • Автори, які подали матеріали для публікації, погоджуються з наступними положеннями:
  – Відповідальність за достовірність поданої інформації в своїй роботі несе автор.
  – Автори зберігають за собою всі авторські права та одночасно надають журналу право першої публікації, що дозволяє поширювати даний матеріал із зазначенням авторства та первинної публікації в даному журналі.

Структурні елементи наукової статті

 • індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);
 • прізвище та ініціали автора (-ів), місце роботи (навчання), науковий ступінь, вчене звання, посада – на трьома мовами (українською, російською, англійською);
 • назва статті – на трьома мовами (українською, російською, англійською);
 • анотації (мінімум 5 речень) і ключові слова (мінімум 5 слів) – на трьома мовами (українською, російською, англійською);
 • текст статті може бути на: українською, російською, англійською, німецькою, польською, казахською або французькою мовами;
 • список літератури